Nacionalinės šeimos tarybos pirmininkės 2022 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. V-2 patvirtintas Biudžetinės įstaigos Nacionalinės šeimos tarybos darbuotojų pareigybių sąrašas, suformuota administracijos struktūra.

Nacionalinės šeimos tarybos sekretoriate dirba 5 (penki) darbuotojai, iš jų – 1 valstybės pareigūnas, kuriam mokamas atlyginimas nustatytas Lietuvos Respublikos valstybės politikų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatyme ir 4 (keturi) darbuotojai, dirbantys  pagal  darbo  sutartį. Be vadovo, sekretoriate dirba keturi asmenys: sekretoriato vadovas, vyr. buhalteris, vyr.specialistas ir administratorius.

Darbuotojų pareigybių pavadinimai ir algos pastovios dalies dydžiai nustatyti Nacionalinės šeimos tarybos pirmininkės  2022 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. P-3 vadovaudamasi Lietuvos Respublikos darbo kodekso 45 straipsniu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, vidutinis mėnesinis darbo užmokestis skelbiamas tik gavus jo sutikimą (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. gruodžio 16 d. nutarimas Nr. 1721 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo“). Sutikimo negavus, darbo užmokesčio duomenys neskelbiami.