Nacionalinės šeimos tarybos veiklą reglamentuoja 2017 m. spalio 19 d. Lietuvos Respublikos Šeimos stiprinimo įstatymas Nr. XIII-700

Nacionalinės šeimos tarybos misija – teikti Seimui ir Vyriausybei patariamąją ir ekspertinę nuomonę formuojant nuoseklią šeimos politiką, aiškiai apibrėžiant šeimos politikos kryptis ir  tikslus, nustatant prioritetus, kuriant bendradarbiavimo mechanizmus tarp šeimų (jas atstovaujančių ir su jomis dirbančių organizacijų) ir atsakingų už šeimos politiką institucijų (ministerijų bei savivaldybių), kartu atliekant šeimos politikos įgyvendinimo stebėseną.

Nacionalinės šeimos tarybos pagrindiniai veiklos prioritetai aptarti ir patvirtinti 2020 m. lapkričio 5 d. Nacionalinės šeimos tarybos posėdyje bei suderinti su Lietuvos Respublikos Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetu 2021 m. kovo 4 d. vykusiame bendrame Tarybos ir Komiteto posėdyje. Pagrindinės veiklos kryptys apima šias sritis:

  1. Kompleksinių (prevencinių) paslaugų šeimoms savivaldybėse situacijos analizė, gerosios patirties kaupimas ir pasiūlymų teikimas Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir kitoms institucijoms dėl šių paslaugų tęstinumo užtikrinimo.
  2. Pagalbos asmenims, atsidūrusiems krizinėje situacijoje užtikrinimas, atkreipiant dėmesį į paauglių krizines situacijas, stiprinant pagalbos plėtrą per kompleksines paslaugas šeimoms, kuriose auga paaugliai, turintys emocijų/elgesio sutrikimų ar negalią.
  3. Darbo ir šeimos įsipareigojimų derinimo problemų sprendimas: pradedant ikimokyklinio ugdymo užtikrinimu ir baigiant pagalba šeimoms, kurios slaugo ilgalaikės priežiūros/slaugos reikalingą šeimos narį, ypatingai atkreipiant dėmesį į vaikus su negalia auginančias šeimas.

Nacionalinė šeimos tarybos savo veikloje vadovaujasi Nacionalinės šeimos tarybos nuostatais,  reglamentu ir kitais teisės aktais, kuriose apibrėžti pagrindiniai Nacionalinės šeimos tarybos uždaviniai:

  • skatinti šeimos politiką formuojančių valstybės ir savivaldybių institucijų bendradarbiavimą,
  • palaikyti ryšius su Lietuvos šeimomis, šeimų organizacijomis ir su šeimomis dirbančiomis organizacijomis, analizuoti jų lūkesčius,
  • dalyvauti formuojant šeimos politiką ir nustatant strategines šeimos politikos kryptis bei šeimos stiprinimo prioritetus, teikti Seimui ir Vyriausybei išvadas ir pasiūlymus dėl šeimos politikos įgyvendinimo gerinimo.