Nacionalinė šeimos taryba 2021 metais iniciavo studiją, kurios tikslas apžvelgti ir  išanalizuoti tarptautinę patirtį, sukuriant ir taikant universalius indeksus, leidžiančius kiekybiškai išmatuoti bei sulyginti skirtingų visuomenių, skirtingų šeimos politikų įtaką šeimos instituto gerovės užtikrinimui.

Ši apžvalga ir analizė gali sudaryti prielaidas išsamiai studijai, kuri imtųsi sukurti novatorišką metodiką, leidžiančią atsirasti šeimai palankios aplinkos kūrimo politikos įvertinimo indeksui, kuris galėtų būti panaudojamas peržiūrint, analizuojant ir įvertinant vyriausybės, kitų nacionalinio ir savivaldybių lygmens valdžios institucijų veiklą užtikrinant  šeimai palankią aplinką. Tai prisidėtų šalyje kuriant bendrą šeimos gerovę formuojančią ekosistemą.

Visą tyrimą galima atsisiųsti paspaudus čia, o tyrimo pristatymo skaidres – paspaudus čia.

*****************

Patariamųjų institucijų šeimos klausimais paplitimas Lietuvoje

Nacionalinė šeimos taryba, siekdama užtikrinti šeimų atstovavimą regione, palaikyti ryšius su regionuose veikiančiomis šeimų organizacijomis, taip pat sužinoti realią šeimos tarybų situacija Respublikoje, 2020 m. inicijavo apklausą, kurios tikslas buvo išaiškinti koks yra šeimos tarybų ir šeimos komisijų tinklas Lietuvoje. Tuo tikslu buvo sudaryta anketa, kuri buvo išsiųsta visų
respublikos savivaldybių Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriams.

Apklausos rezultatai: Apklausa parodė, kad į daugumos(73.1%) patariamųjų institucijų šeimų klausimais sudėtį įeina Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius. Apklausa leidžia teigti, kad vykdant bendradarbiavimą tarp Nacionalinės šeimos tarybos ir patariamųjų institucijų šeimos klausimais savivaldybėse (šeimos komisijų ir šeimos tarybų) Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus vaidmuo gali būti svarbus. Plėtojant Nacionalinės šeimos tarybos veiklą, svarbu kurti įvairius bendradarbiavimo modelius ir mechanizmus. Vienas iš galimų bendradarbiavimo mechanizmų yra savivaldybėse esanti tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus pareigybė