Naconalinė šeimos taryba atlikdama Šeimos stiprinimo įstatyme numatytą stebėsenos funkciją, atlieka numatomo teisinio reguliavimo poveikio šeimai vertinimą ir teisinio reguliavimo stebėseną (Įstatymo 9 str. 9 d., 5 p.). Tą ji daro arba gavusi Seimo prašymą arba savo iniciatyva.
Tuo tikslu ji gali pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, demografinės padėties gerinimo, šeimos politikos priemonių įgyvendinimo (Įstatymo 9 str. 9 p. 2 p.) Nacionalinė šeimos taryba, atlikdama šią funkciją, 2020 m. lapkričio 11 d. Tarybos posėdyje svarstė Švietimo įstatymo nr. I-1489 2, 7, 8, 9, 24, 33, 36, 47, 67 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą. NŠT nariai išreiškė abejones dėl visuotino formalaus vaikų ugdymo ankstinimo
tikslingumo. Savo poziciją Nacionalinė šeimos taryba išreiškė 2020-11-09 Nr. 20-11-9-1 rašte LR Seimo Švietimo ir mokslo komitetui (pridedamas)