Korupcijos prevencija Nacionalinėje šeimos taryboje atliekama vadovaujantis LR korupcijos prevencijos įstatymu

IX-904 Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas (lrs.lt)

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad Nacionalinės šeimos tarybos veikla būtų nešališka ir skaidri, bei užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis Tarybos veikloje.

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, siekdama teisinio reguliavimo ir administravimo procedūrų skaidrumo valstybėje, antikorupciniu požiūriu vertina įvairius teisės aktus, atlieka institucijų korupcijos rizikos analizes (nustato rizikingiausias sritis ir teikia pasiūlymus), rengia ir koordinuoja antikorupcines programas.

Nacionalinė kovos su korupcija programa

Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537 buvo patvirtinta Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija 2015–2025 metų programą

XII-1537 Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos patvirtinimo (e-tar.lt)

2015 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino šios programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinį veiklos planą

648 Dėl Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 20… (e-tar.lt)

Lietuvos Respublikos Seimas nustatė šešis programos tikslus:

  • siekti didesnio viešojo sektoriaus valdymo efektyvumo, sprendimų ir procedūrų skaidrumo, viešumo ir atskaitingumo visuomenei, didesnio valstybės tarnybos atsparumo korupcijai;
  • užtikrinti atsakomybės neišvengiamumo principo taikymą;
  • mažinti veiklos priežiūros ir administracinę naštą ūkio subjektams pertvarkant ūkio subjektų veiklos priežiūrą atliekančių institucijų sistemą;
  • užtikrinti sąžiningą konkurenciją, skaidrų ir racionalų prekių, darbų ar paslaugų pirkimą vykdant viešuosius pirkimus;
  • didinti skaidrumą, mažinti ir šalinti korupcijos pasireiškimo galimybes sveikatos priežiūros srityje;
  • didinti visuomenės nepakantumą korupcijai ir skatinti visuomenę įsitraukti į antikorupcinę veiklą.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri Tarybos veiklą veikiantys išoriniai ir (ar) vidiniai ir (ar) individualūs rizikos veiksniai sudarys galimybes atsirasti korupcijai.

Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas padeda įsivertinus didžiausius korupcijos rizikos veiksnius numatyti konkrečias priemones problemoms valdyti ir šalinti.

Korupcijos rizikos analizė

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba, siekdama stiprinti antikorupcinę aplinką ir skaidrinti valstybės ar savivaldybių įstaigų procedūras ir procesus, atlieka korupcijos rizikos analizes – išsamiai analizuoja įstaigų veiklą antikorupciniu požiūriu.

Remdamosi analizėse pateiktais siūlymais valstybės ar savivaldybės įstaigos rengia arba atnaujina kovos su korupcija programas, taiko kitas priemones būtiniems pokyčiams įgyvendinti.

Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarka:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.188156

Asmenų patikrinimas ir pranešimas apie korupciją

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba renka ir teikia informaciją apie asmenis, siekiančius eiti arba einančius pareigas valstybės ar savivaldybės įstaigose ir įmonėse, ir pateikia asmenį į pareigas skiriančiam ar paskyrusiam subjektui. Ši informacija teikiama siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę valstybės ar savivaldybės įstaigose ar įmonėse.

Apie korupciją galima anonimiškai pranešti raštu, visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą, paspaudus ant šalia esančio paveikslėlio, kviečiančio pranešti apie korupciją.