Vadovaujantis LR Šeimos stiprinimo įstatymu, šiandien (kovo 1 d.), LR Seimui buvo pateikta Nacionalinės šeimos tarybos 2022 metų veiklos ataskaita. Joje pateikiamas kasmetinis šeimos būklės Lietuvoje vertinimas, pristatyta šeimai palankios aplinkos indekso kriterijų analizė ir pateikta, kokius siūlymus Taryba teikė LR Seimui, LR Vyriausybei, ministerijoms dėl šeimos politikos ir vaiko teisių apsaugos bei vaiko gerovės užtikrinimo.

Tarybos pirmininkė dr. Ramunė Jurkuvienė įžanginiame žodyje pristatė, kaip NŠT buvo įgyvendinamas tarpinstitucinio bendradarbiavimo stiprinimo aspektas:

Didelį dėmesį 2022 metais Taryba skyrė bendradarbiavimo mechanizmų tarp šeimų (jas atstovaujančių ir su jomis dirbančių organizacijų) ir atsakingų už šeimos politiką institucijų (ministerijų bei savivaldybių) kūrimui ir vystymui. Buvo organizuoti net trys išvažiuojamieji Tarybos posėdžiai į savivaldybes, kur rinkosi apskričių Šeimos tarybos/ komisijos, su šeimomis dirbančios ir šeimas atstovaujančios organizacijos bei profesionalai specialistai. Renginiai organizuoti bendradarbiaujant su socialinių paslaugų centrais ir Valstybine vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba. Po šių renginių-išvažiuojamųjų Tarybos posėdžių buvo parengtos rezoliucijos, kurios išsiųstos politinius sprendimus nacionaliniu ir savivaldybių lygmeniu priimančioms institucijoms. 

Kviečiame susipažinti su veiklos ataskaita ir išsakyti savo pastebėjimus el. paštu: info@seimostaryba.lt