Nacionalinė šeimos taryba džiaugiasi dalyvių aktyvumu balandžio 12 d. įvykusiame nuotoliniame susitikime su savivaldybių šeimos tarybų/ komisijų atstovais „Šeimos tarybų/ komisijų veiklų kryptys ir prioritetai”. Susitikime dalyvavo atstovai iš daugiau nei 20 skirtingų savivaldybių šeimos tarybų/ komisijų. Pranešėjai pristatė, kaip savo šeimos komisijoje, nusistato veiklos uždavinius, derindami juos su miesto strateginiais savivaldybės tikslais, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatyme numatytomis nuostatomis.

Savivaldybės šeimos komisijos veiklos tikslas – padėti savivaldybei įgyvendinti šeimos stiprinimo funkcijas ir stiprinti savivaldybės institucijų ar įstaigų ir šeimų organizacijų bei su šeimomis dirbančių organizacijų bendradarbiavimą.

Savivaldybės šeimos stiprinimo funkcijos samprata – tai palankios aplinkos šeimai kūrimas, užtikrinant socialinių, švietimo, sveikatos priežiūros, kultūros paslaugų prieinamumą; finansinės paskatos galimybės, užtikrinant šeimos materialinį saugumą, apsirūpinimą būstu; pagalba šeimai, atsidūrus krizinėje situacijoje; žalingų įpročių, smurto artimoje aplinkoje prevencija; teigiamo visuomenės požiūrio į šeimą formavimas, puoselėjant šeimos vertybes (Šeimos stiprinimo įstatymo 5 straipsnio 2 dalis).

Savivaldybės šeimos komisijos veiklos funkcijos:

  • analizuoja, stebi ir vertina savivaldybės teisės aktų, darančių įtaką šeimų padėčiai savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą;
  • teikia savivaldybės tarybai siūlymus dėl savivaldybės prioritetų, susijusių su šeimos stiprinimu savivaldybėje, nustatymo ir šeimoms aktualių klausimų sprendimo;
  • teikia savivaldybių institucijoms ir įstaigoms siūlymus dėl šeimos stiprinimo savivaldybėje veiksmų įgyvendinimo tobulinimo.

Numatytų funkcijų įgyvendinimui Šeimos komisija rengia ir protokoliniu nutarimu tvirtina metų veiklos planą.

 

Dėkojame už susitikimo metu skaitytus pranešimus:

  • Nacionalinės šeimos tarybos narei, Utenos rajono savivaldybės šeimos komisijos narei Daliai Vilkauskienei;
  • Alytaus miesto savivaldybės šeimos komisijos pirmininkei Rimai Mockevičienei;
  • Šiaulių miesto savivaldybės šeimos komisijos pirmininkui Justinui Švėgždai ir komisijos pirmininko pavaduotojai Ramutei Pilypienei.